Whistleblowing

Zákon o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, tj. osob, které oznamují možné protiprávní jednání zaměstnanců společnosti LK Support s.r.o.,  si  Vás dovolujeme informovat, že jsme jako povinný subjekt zřídili pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém a ustanovili příslušnou osobu k prošetření oznámení.

Pravidla a postupy jsou stanoveny v Interní směrnici o ochraně oznamovatelů č. 1/2024 (Dále jen „Interní směrnice“)

Způsoby podání oznámení

 1. Písemně na adresu s označením:
  „OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NEOTEVÍRAT “
  K rukám příslušné osoby
  LK SUPPORT s.r.o.
  Senovážné náměstí 1464/6
  110 00 Praha 1 – Nové Město
 2. Elektronicky na e-mail:
  ochrana.oznamovatelu@lksupport.cz
 3. Osobně:
  V pracovní době 8:00 – 16:00 si lze sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 728 552 545 s uvedením požadavku „PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ“, nebo zasláním e-mailové zprávy s požadavkem na sjednání osobní schůzky na
  adresu ochrana.oznamovatelu@lksupport.cz.Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, bude pořízen výstižný zápisu ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
 4. Instituce pro alternativní podání oznámení – Ministerstvo spravedlnosti www.oznamovatel.justice.cz

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci LK SUPPORT s.r.o. je pověřena

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci LK SUPPORT s.r.o. je pověřena:

 • Jana Křivánková (dále též „příslušná osoba“).
 • Kontaktní údaje příslušné osob (adresa, telefon, mail) viz výše.

Kdo může oznamovat

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která je oprávněna oznámit
protiprávní jednání, ke kterému již došlo nebo ke kterému má dojít v rámci
činnosti LK SUPPORT s.r.o., u kterého vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, popřípadě se kterou byla či je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) dobrovolnická činnost,
c) odborná praxe, stáž

Vyloučení přijímání oznámení

LK SUPPORT s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro LK SUPPORT s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle výše uvedeného odstavce.

Obsah oznámení

 • datum podání oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
 • oblast působnosti dle směrnice (viz. bod 4.2. Interní směrnice – co se
  oznamuje)
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob,
  vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení. Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Interní směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Interní směrnice.

Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v
oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.